Er zijn veel verschillende vormen van certificering. Sommige certificaten zijn internationaal erkend, andere hebben een meer nationaal karakter. Sommige beogen de productkwaliteit op niveau te houden, terwijl andere -zoals ISO- zijn bestemd voor een breed scala van organisaties, producten en diensten. Het nut van certificeren is dat aan de afnemer en andere belanghebbenden duidelijk gemaakt wordt dat de betreffende organisatie beschikt over een systeem waarin alle processen, procedures, werkinstructies, verantwoordelijkheden en informatiestromen nauwkeurig zijn vastgelegd. Bovendien zijn er procedures om te controleren of ook volgens de normen wordt gewerkt. De klant weet dus dat het bedrijf zich op zijn minst inspant om kwaliteit te leveren. Het bedrijf is in staat te voldoen aan de normen.

Als een klant volgens de normen van Halal Correct werkt, betekent dit dat een goed functionerend kwaliteitssysteem aanwezig is en dat er ook aan de Halal normen wordt voldaan. Maar het garandeert niet altijd dát er ook volgens de normen wordt gewerkt. Dat vergt discipline van medewerkers en managers. Dit is een essentieel gegeven en het is van belang hier goed bij stil te staan. Dit gebeurt door certificeringsaudits en frequente inspecties uit te voeren door bekwame en daarvoor opgeleide medewerkers van Halal Correct.

Organisaties zien een certificaat in een aantal gevallen als een doel op zich. De motivatie komt dan niet voort uit de eigen wens goede kwaliteit te leveren en Halal producten te willen leveren, maar wordt afgedwongen door de markt. Bij certificeringen wordt ook wel een onderscheid gemaakt tussen ‘wil-bedrijven’ en ‘moet-bedrijven’. Bij de ‘wil-bedrijven’ komt de wens goede kwaliteit te bieden, het voldoen aan de Halal normen en een certificaat te behalen voort uit de innerlijke wens van het management en de medewerkers. Bij de ‘moet-bedrijven’ daarentegen wordt dit min of meer afgedwongen door de afnemers. Een aantal bedrijven doet nu eenmaal geen zaken met niet Halal gecertificeerde leveranciers.

Veel mensen denken dat een door Halal Correct gecertificeerde leverancier staat voor perfecte kwaliteit. In veel gevallen is dat ook zo, maar kwaliteit en certificatie zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het behalen van een certificaat wordt ook wel  eens vergeleken met het behalen van een schooldiploma: iemand beschikt over de benodigde kennis, vaardigheden en het inzicht. Maar juist na het behalen van het diploma dient de persoon steeds opnieuw te bewijzen dat hij ook de juiste prestaties blijft leveren.

Uiteraard heeft een certificaat van Halal Correct een bepaalde waarde! Het belangrijkste voordeel is dat de organisatie daarmee naar buiten toe bewijst aan de door Halal Correct bepaalde normen te voldoen. Om het certificaat te behalen, is zij namelijk door ons op Halalwaardigheid en kwaliteit doorgelicht. Dit is gebeurd op basis van objectieve normen. Daarnaast is het zo dat de organisatie zich een geruime tijd heeft beziggehouden met de voor het behalen van het certificaat gestelde eisen. Het Halal-bewustzijn onder de medewerkers is gegroeid. Het certificaat dient bovendien iedere keer opnieuw behaald te worden en daar wordt de klant jaarlijks op geaudit en afhankelijk van het risicoprofiel frequent inspecties uitgevoerd. Het leveren van kwaliteit wordt zo continu een aandachtspunt. Ten slotte beschikt de organisatie met Halal-certificatie over de Halal-procedures die van belang zijn bij het bespreken van de productaansprakelijkheid. Daarmee kan zij bewijzen er alles aan gedaan te hebben om problemen te voorkomen en Halal te garanderen!

Een erkend certificaat wordt alleen uitgereikt door erkende en daarin gespecialiseerde bedrijven. Halal Correct is bevoegd om erkende en Halal gespecialiseerde certificaten uit te reiken. Halal Correct beschikt over erkenningen van diverse centrale instanties die het recht hebben om ons deze certificerende bevoegdheid te verlenen. De behaalde internationale erkenningen van Halal Correct zijn op de website gepubliceerd en worden met enige regelmaat geactualiseerd.

Bent u een Halal producent of Halal toeleverancier en bent u geïnteresseerd in Halal certificering of wilt u meer weten over de Halal certificering procedure en internationale Halal erkenningen, klik dan hier voor het invullen van het aanvraag formulier.